Bagaimana cara Kaaba Sajada ini dibasuh?

Memandangkan Kaaba Sajada ini mempunyai material seperti karpet, cara yang paling sesuai untuk membasuh sejadah ini ialah dengan menggunakan kaedah dry-cleaning. 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us