Adakah AMRU menyediakan perkhidmatan Cash on Delivery (COD)?

Ya, kami ada menyediakan perkhidmatan COD untuk kawasan tertentu sahaja seperti di kawasan Kota Bharu, Kubang Kerian dan kawasan yang berdekatan dengannya. Kami kenakan kos COD mengikut tempat penghantaran. 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us