Kenapa hadiah percuma tasbih untuk pembelian Premium Sajada tidak sama seperti dalam gambar?

Seperti dimaklumkan website kami, tasbih percuma yang anda akan dapat mungkin berbeza sepertimana gambar kerana tasbih akan diberikan secara rawak bergantung kepada stok yang ada.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us