Berapakah saiz yang ada untuk keluaran Tasbih Natural Stone AMRU ?

Size untuk Tasbih Natural Stone Amru terbahagi kepada dua iaitu size 8MM dan 10MM sahaja .

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us